ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១ករណីទៀត លើស្ត្រីខ្មែរត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក