សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការរកឃើញករណីកូវីដ19ថ្មីម្នាក់ទៀត

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖