អ្នកនយោបាយរបស់ចិនធ្វើការស្មឹងស្មាតដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដោយសារ covid-19