៤ខែដើមឆ្នាំ២០២០ចាប់ខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ក្នុងនោះជនបរទេសជាង១០០នាក់ ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀន