សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមដល់កម្ពុជា ៧.៥លានដុល្លារឆ្លើយតបផលប៉ះពាល់កូវីដ-១៩