ចិននឹងបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាយោធា៦.៦ភាគរយនៅក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះ