បទ ៖ គេងផ្ទះប្រសេីរជាងគេងពេទ្យ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូនចម្រៀង
បទ ៖ គេងផ្ទះប្រសេីរជាងគេងពេទ្យ
លំនាំបទ អាយ៉ៃ ៖ សែនស្រណោះ
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ដួង សុខគា
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ជា ធារ៉ា លោក សាន សុធា លោក ម៉េត វណ្ណី
ច្រៀងដោយ ៖ លោកស្រី អ៊ុក សូផា
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនយាកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា