បទ ៖ ចូលរួមទាំងអស់គ្នា បង្កាមេរោគឆ្លង

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិ សូមជូនចម្រៀង
បទ ៖ ចូលរួមទាំងអស់គ្នា បង្កាមេរោគឆ្លង
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ជា ធារ៉ា លោក សាន សុធា លោក ម៉េត វណ្ណី
ច្រៀងដោយ ៖ កញ្ញា អ៊ុង នីនិច
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនយាកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា