វិធានការកែតំរូវការដាក់ឱ្យដំណើរការវិស្ស័យកីឡាជាជំហានៗ