ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ពីវិធានការកែតម្រូវសម្រាប់ការដាក់អោយដំណើរការឡើងវិញនូវវិស័យកីឡាជាជំហានៗ