មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច៖ អ្នកអាចភ្លេចកូវីដ១៩ តែកូវីដ១៩ មិនភ្លេចអ្នកទេ ប្រសិនបើអ្នកខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ន ខ្វះអនាម័យ និងមិនគោរពតាមក្រសួងសុខាភិបាល