ជប៉ុនដកការប្រកាសអាសន្នចេញពីខេត្ត៣ទៀត នៅសល់ខេត្តចំនួន៥ ដែលបន្តស្ថិតក្រោមភាពអាសន្ន