ក្រសួងការងារ សម្រេចប្រើប្រាស់ថវិកាបុរេហិរញ្ញប្បទានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្រាយសំណងជូនបុគ្គលិកសណ្ឋាគារ The Great Duke