(វីដេអូ)៖ កម្មវិធី យល់ដឹងពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ប្រធានបទ សិទ្ធិអាទិភាពនៅផ្លូវប្រសព្វ ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០