បទយកការណ៍ស្តីពី« អ្នកជំនាញចិញ្ចឹមមាន់ពូជ បង្ហាញពីការជ្រើសរើសមាន់ពូជយកទៅចិញ្ចឹម និង វិធីភ្ញាស់ពងមាន់»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង មុន្នីរ៉ា