(វីដេអូ)៖ កម្មវិធី មិត្តនិងតន្រ្តីករ ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០