កូវីដ-១៩ថ្មី ឆ្លងមនុស្សលើពិភពលោក កើនដល់ជាង ៥.១លាននាក់ ស្លាប់ជាង ៣៣ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយជាង ២លាននាក់