អគ្គនាយកសុខភាព និងផលិតកម្មសត្វ បញ្ជាក់ថា មិនមានករណីនាំចូលជ្រូកពីវៀតណាម មកកម្ពុជានោះទេ