ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១ករណី លើអ្នកដំណើរជនជាតិខ្មែរមកពីប្រទេសហ្វីលីពីន