សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០