សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី កតីវិជ្ជមានកូវីដ ១៩ ថ្មី១នាក់ នៅថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី កតីវិជ្ជមានកូវីដ ១៩ ថ្មី១នាក់ នៅថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០