វេណេស៊ុយអេឡាបន្តទាមទារឲ្យធនាគារអង់គ្លេសទេមាសជាង១ពាន់លានដុល្លារដែលខ្លួនតម្កល់ទុកដើម្បីយកទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ covid -19