ក្រសួងសុខាភិបាលស្នើក្រសួងវប្បធម៌ឲ្យបើកសារមន្ទីរឡើងវិញ ក្រោយអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ទាំងអស់នៅកម្ពុជាជាសះស្បើយ