រដ្ឋសភាវៀតណាមផ្តល់ម៉ាសជាង៣០ពាន់ ដល់សភាកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងកូវីដ-១៩