ថៃ រំពឹងថាខ្លួននឹងផលិតបានវ៉ាក់សាំងCOVID-19រួចរាល់នៅឆ្នាំក្រោយ