អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាន:២០ថ្ងៃមកនេះមានយានយន្ដ៣០៦៥៨គ្រឿងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងផាកពិន័យតាមអនុក្រឹត្យថ្មី