សម្ភារបរិក្ខាពេទ្យរបស់ស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជា ប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រយុទ្ធកូវីដ១៩បានប្រគល់ជូនក្រសួងសុខាភិបាល