សហរដ្ឋអាមេរិក ព្រមានឥណ្ឌា ពី«ការឈ្លានពាន» របស់ចិន នៅតំបន់ព្រំដែន​