ចិនរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីៗត្រឹម២នាក់ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងសេចក្តីប្រកាសថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ