អត្ថបទ៖ ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវប្តូរឥរិយាបថរស់នៅក្នុងសភាពធម្មតាតាមបែបគន្លងថ្មី

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវប្តូរឥរិយាបថរស់នៅក្នុងសភាពធម្មតាតាមបែបគន្លងថ្មី

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz