ទ័ពមួកខៀវកម្ពុជា៣នាក់ថ្មីទៀត ដែលឆ្លង COVID-19 នៅប្រទេសម៉ាលី មានសុខភាពល្អប្រសើរ