ទីបំផុតកូរ៉េខាងត្បូង អនុញ្ញាតឲ្យសិស្សរាប់សែននាក់ចូលរៀនវិញ ប៉ុន្តែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះ COVID-19 ដដែល