២សប្ដាហ៍នេះភ្ញៀវទេសចរបន្តកើនឡើង ខណៈស្ដង់ដាពិសេសសម្រាប់អាជីវកម្មទេសចរណ៍៥ប្រភេទ នឹងសម្រេចដាក់ចេញនៅចុងខែនេះ