លោក ត្រាំ ថ្លែងថា «វាជាកិត្តិយសសម្រាប់អាមេរិក ដែលមានអ្នកឆ្លង COVID-19 ច្រើនជាងគេបំផុតលើលោក