ថៃ យល់ព្រមលើកាផែនការ សុំក្ស័យធនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Thai Airways