ប្រមុខ WHO ប្ដេជ្ញាបន្តដឹកនាំកិច្ចឆ្លើយតប កូវីដ-១៩ ទោះរងការព្រមានណឲពីលោក ត្រាំ