នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ី ត្រឡប់មកធ្វើការដូចដើមវិញក្រោយជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ