អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការ ៖ គម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ក្រុងព្រះសីហនុសម្រេចបាន ២០.៦៥,%ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បាន ៨៨.៨៤,% គិតត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ២០២០