ជប៉ុនអាចនឹងដកតំបន់មួយចំនួនទៀត ចេញពីគ្រាអាសន្នព្រោះតែអត្រាឆ្លង COVID-19 ធ្លាក់ចុះវិញ