អភិបាលខេត្តឧត្ដរមានជ័យ៖ រោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយថាមពលធ្យូងថ្ម សាងសង់បានជាង៥០%, បើមិនប្រែប្រួលនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ២០២១