ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក ប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រី ម៉ៅ ហាវណ្ណាល់ ថាអាមេរិកចង់ឃើញកម្ពុជាប្រើប្រាស់យន្តហោះ Boeing