ទីបំផុតកូរ៉េខាងត្បូងអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សរាប់សែននាក់ចូលរៀនវិញប៉ុន្ដែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះCOVID- 19ដដែល