ចិនរកឃើញអ្នកឆ្លងCOVID- 19ថ្មីៗ៤ករណីយទៀតនៅខេត្ដជីលីនក្នុងការប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះ