លោក ត្រាំ ថ្លែងថា អាមេរិក ដែលមានអ្នកឆ្លង COVID-19 ច្រើនជាងគេបំផុតលើលោក ព្រោះវាបង្ហាញថាសមត្ថភាពធ្វើតេស្តយើងល្អជាងប្រទេសណាៗទាំងអស់»