អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការ៖ គម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ក្រុងព្រះសីហនុ សម្រេចបាន ២០.៦៥% ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បាន៨៨.៨៤% គិតត្រឹមខែមេសា ឆ្នាំ២០២០