មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុនលុបចោលការប្រឡងសមត្ថភាពជំនាញភាសាជប៉ុនដែលនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាខាងមុខនេះ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត