បើកសាលាបានមួយសប្ដាហ៍បារាំងរកឃើញមេរោគឆ្លងលើមនុស្ស៧០នាក់