លោក ពូទីន ​និងលោក អ៊ែរដូហ្គែន ពិភាក្សាគ្នាអំពីការឆ្លើយតបនឹងមេរោគកូរ៉ូណាវីរុស និងស្ថានភាពរបស់ប្រទេសស៊ីរិណនិងប្រទេសលីប៊ី