ទីបំផុតប្រទេសឡាវបសម្រច បើកសាលារៀនឡើងវិញទាំងអស់ នៅដើមខែមិថុនាក្រោយស្ដានការណ៍ កូវីត-១៩ ធូរស្រាលខ្លាំង