ប្រទេសជប៉ុន បិទការដើរឡើងភ្នំពេញ Fuji ដើម្បីទប់ស្កាត់ កូវីត-១៩